Charakteristika oboru

Prosím, seznamte se!

Zakladatelkou tohoto oboru byla v 60. letech básnířka Milena Hercíková, která  vedla své žáky k citlivému a tvořivému přístupu k uměleckému slovu v poezii i próze a probouzela v dětech vztah k literatuře a rozvíjela jejich přednesové a spisovatelské schopnosti. Dnes své žáky sleduje z pozice diváka neb si užívá zaslouženého důchodku.

Zástupce ředitele  Bc. Libuše Vrtišková Hájková rozšířila souborovou činnost a založila Divadlo Vydýcháno. Absolvuje s dětmi soutěže Dětské divadelní scény, divadelní a dramatické projekty, festivaly dětského a mládežnického divadla v Čechách i zahraničí, žáci oddělení se pravidelně účastní studentských i uměleckých happeningů a veřejných uměleckých akcí.

Nové metody, moderní přístup a hledání nestandardních uměleckých i pedagogických směrů je doménou vedoucího oboru MgA Lukáše Horáčka, který vede své žáky a studenty k individuální, ale i souborové autorské divadelní tvorbě. V jeho hodinách se děti baví skutečností, která je obklopuje a snaží se ji umělecky uchopit a na jevišti pak pobavit diváka.

Novou tváří oboru je Mgr. Krista Bláhová, pedagog, který si ví rady jak s malými dětmi, tak s dospělými studenty. Dokáže zaujmout žáky novými dramatickými metodami, kreativitou směřovanou k práci se slovem, pohybem a improvizaci.

A další  tváří oboru je Tomáš Holý DiS., který se ale ve škole dobře vyzná, neboť je naším bývalým žákem dramaťákem, absolventem pražské hudebně dramatické konzervatoře, hercem, hudebníkem, zdravotním klaunem, ale především člověkem, kterého zajímá dětská duše a vliv umění na ni.

Propojení školy a divadla zprostředkovává našim dětem a studentům  úspěšná režisérka a herečka Naivního divadla
MgA Michaela Homolová, která je sama absolventkou dramatického oboru na Slovensku.

Vzděláním v literárně-dramatickém oboru získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie a specifických komunikačních dovednostech (např. služby pro osoby se speciálními a specifickými potřebami, zdravotnictví). Průpravné technické předměty (pohyb, mluva) ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která vyžadují pohotové a pro posluchače srozumitelné vyjadřování (pedagog, právník apod.) Komplexní charakter výuky, který zahrnuje i zvládnutí základních loutkářských dovedností, přednes a některé jednoduché hudební aktivity, pomáhá žákům připravujícím se ke studiu učitelství mateřských a základních škol, na zdravotní škole obor dětská sestra, nebo na pedagogických fakultách v oboru dramaterapie, arteterapie, herní specialista. V neposlední řadě průpravná cvičení zakládají osobnostní potenciál pro týmovou kooperaci a spolupráci uplatnitelnou a vyžadovanou v manažerských povoláních.

Na shledanou v „dramaťáku“!