Délka a organizace studia pro 5. až 7. roč. I. st. - ostatní ročníky naleznete v sekci Pro rodiče - Školní vzdělávací program

Učební plány výtvarného oboru
Přípravné studium

Přípravná výtvarná výchova

Předmět Ročník

 

1.

2.

Plošná tvorba

Prostorová tvorba

Objektová a akční tvorba

Výtvarná kultura

Volitelná náplň výuky

Celkový počet vyučovacích hodin

99

99

 

 

 

Poznámky:

a) Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

b) Učební plán odpovídá všem st udijním programům vyjma program č. 9

(Rozšířené st udium).

c) Podle pedagogických záměrů učitele lze čá st vyučovacích hodin ponechat jeho

individuálnímu rozhodování (volitelná náplň výuky). Doplnění výuky se vyznačí

v třídní knize.

d) Předmět Výtvarná kultura prolíná celou výukou a svou st udijní látkou doplňuje

o st atní předměty. Proto učební plán nevymezuje jeho hodinovou dotaci.

vyznačí

v třídní knize.

d) Předmět Výtvarná kultura prolíná celou výukou a svou st udijní látkou doplňuje

o st atní předměty. Proto učební plán nevymezuje jeho hodinovou dotaci.

 

Základní studium - varianta A

I. stupeň studia

Předmět Ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Plošná tvorba

 

Prostorová tvorba

Objektová a akční tvorba

Výtvarná kultura

Volitelná náplň výuky

Celkový počet vyučovacích hodin

99

99

99

99

99

99

99

II. stupeň studia

Předmět

Ročník

 

1.

2.

3.

Plošná tvorba

 

Prost orová tvorba

Objektová a akční tvorba

Výtvarná kultura

Volitelná náplň výuky

Celkový počet vyučovacích hodin

99

99

99

Poznámky:

a) Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

b) Učební plány odpovídají všem st udijním programům s výjimkou programu č. 2 (Svět a jeho ztvárnění v materiálu) a programu č. 9 (Rozšířené st udium).

c) Podle záměrů učitele lze čá st vyučovacích hodin ponechat jeho individuálnímu rozhodování (volitelná náplň výuky). Způsob doplnění výuky se vyznačí v třídní knize. Volit lze i obsah výuky překračující předepsaný celkový počet 99 vyučovacích hodin.

d) Projektové vyučování umožňuje volnější plnění učebních plánů. V jednom pololetí lze rozšířit hodinový rozsah některého předmětu a v dalším pololetí vzniklou disproporci vyrovnat. Tato změna počtu hodin se vyznačí v tematickém plánu. Předmět se sníženým počtem hodin se po tuto dobu neklasifikuje.

e) Ve st udiu I. st upně pro st upuje předmět Výtvarná kultura o st atními předměty. Proto není vymezena jeho hodinová dotace.

f) Ve st udiu II. st upně je možné podle individuálního zaměření jednotlivých žáků rozšířit některý z předmětů na úkor jiného, přičemž musí být zachován počet 42 hodin plošné tvorby.